Njoftime

Shkolla e Mesme e Lartë Teknike “11 Marsi” – Prizren

Sh.M.T “11 Marsi” në Prizren ka gjithsej 1,547 nxënës në profilet:
 • Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit
 • Instalues Elektrik
 • Makina Elektrike
 • Metalpunues
 • Instalues Ujësjellësi dhe Kanalizim
 • Arkitekturë
 • Automekanikes
 • Dizajn i Tekstilit dhe Veshjeve
 • Gjeodezi
 • Informatikë
 • Komunikime Audio dhe Video
 • Dizajn Grafik
 • Telekomunikacion (TIT)
 • Trafik Rrugor
 • Transport Rrugor
 • Dizajn Softverik
 • Mekatronikë
 • Ndërtimtari
 • Dizajn Enterier
 • Grafik i Përgjithshëm

Numri i nxënësve dhe i mësimdhënësve në vitin shkollor 2015/16

 • 1421 nxenes. Prej tyre1206 nx. te rregullt dhe 215 ne mesim per te rritur,
 • Administrate: Drejtori, Zv.drejtori,administratorja, pedagogëja dhe koordinataori per sigurimin e cilesise
 • Mesimdhenes:113 – 40 F dhe 73 M
 • Aktive profesionale :12
 • Këshilli i shkollës: 3 mesimdhënës, 3 prindër, 2 përfaqsues nga tregu i punës, 1 nxënës
 • Këshilli i prindërve : 11 anëtarë
 • Këshilli i nxenesve: 11 anëtarë

Numri i nxënësve të mësimjit të rregullt sipas profileve dhe gjuhëve mësimore 2015/2016

 • Mësimi në gjuhën shqipe
Nr Profilet Viti i X-të Viti i XI-të Viti i XII-të Totali sipas profileve
1 Arkitektura 1paralele 30.nx. 1paralele 18nx. 1paralele 19nx. 3paralele 67nx.
2 Gjeodezi 1paralele 15nx. 1paralele 13nx. 1paralele 12nx. 3Paralele 40.nx.
3 Diz.Grafik 1paralele 18 nx. 1paralele 16nx. 1paralele 13nx. 3Paralele 47nx.
4 Diz.Veshje 2paralele 44nx. 2paralele 31nx. 1paralele 23nx. 5paralele 98nx.
5 Diz.Enterieri 1paralele 18nx. 1paralele 12nx. 30nx 2paralele.
6 Diz.Softver 1paralele 25nx. 1paralele 16nx. 1paralele 20nx.  3paralele 61nx.
7 TIT 1paralele 17nx. 1paralele 20nx. 2paralele 37nx. 4paralele 74 nx.
8 Informatika 2paralele 42nx. 1paralele 26nx. 2paralele 35nx. 5paralele 103nx.
9 Instalues elektrik 1paralele 30 nx. 1paralele 19 nx. 1paralele 12 nx. 3paralele 61nx.
10 Makina elektrike 1paralele 8nx. 1paralele 8nx.
11 Audio video 1paralele 5nx. 1paralele 5nx.
12 Tr.Rrugor 2paralele 39nx. 1paralele 24nx. 2paralele 25nx. 5paralele 88 nx.
13 Automekanik 4paralele 88nx. 2paralele 36nx. 3paralele 48nx. 9paralele 172 nx.
14 INK 3paralele 76 nx. 2paralele 38nx 3paralele 43nx. 8paralele157nx.
15 IUK 1paralele 32nx. 1paralele 14nx. 1paralele 21nx. 3paralele 67nx.
16 Metalpunues 1paralele 15nx. 1paralele 9nx. 1paralele 12nx. 3paralele 36nx.
Totali sipas viteve 22paralele,489nx prej tyre 87 vajza 17paralele 282nx. prej tyre 57 vajza 22paralele 333nx. prej tyre 48 vajza 61paralele 1104nx. prej tyre 192 vajza
Totali në gjuhën shqipe
 • Mësimi në gjuhën boshnjake
Nr Profilet Viti i X-të Viti i XI-të Viti i XII-të Totali sipas profileve
1 Informatik 1paralele 12nx. 1paralele 12nx.
2 Trans.rrugor 1parale 7 nx. 1paralele 10nx. 2paralele 17nx.
3 Diz.Veshje 1paralele 15nx. 1paralele 15nx.
4 Automekanik 1paralele 11nx. 1paralele 11nx.
5 Inst.Elektrik 1paralele 9nx 1paralele 9nx.
6 Telekom 1paralele 9nx. 1paralele 9nx.
Totali sipas viteve 3paralele 34nx. prej tyre 15 vajza 2paralele 20nx. 2paralele 19nx. 7paralele 73 nx. prej tyre 15vajza
Totali në gjuhën boshnjake
 • Mësimi në gjuhën turke
Nr Profilet Viti i X-të Viti i XI-të Viti i XII-të Totali sipas profileve
1 Informatik 1paralele 7nx. 1paralele 7nx.
2 TR.Rrugor 1paralele 10nx. 1paralele 10nx.
3 Arkitektura 1paralele 6nx. 1paralele 10nx.
4 INK 1paralele 6nx. 1paralele 6nx.
Totali sipas viteve 1paralele 7nx. 2paralele 16nx. 1paralele 6nx. 4paralele 29nx. Prej tyre ska asnje vajzë
Totali në gjuhën turke

Gjithësej: 1206nxënës në mësimin formal (72 paralele)